Điều góp phần làm nên cốt lõi, giá trị văn hóa tinh thần của người Dao chính là những bộ tranh thờ, nếu thiếu thì không thể tổ chức bất cứ nghi lễ nào.

TRỌN BỘ