Những nội dung đáng chú ý: Nâng cao giá trị cho trái na bằng cách phát triển vùng trồng trái vụ, gắn chỉ dẫn địa lý và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước; Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân ở khu vực tại Nam Trung Bộ; Khẩn trương xử lý nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân miền Trung sau lũ.

TRỌN BỘ