Với chủ đề này, có thể thấy, việc giới thiệu, tôn vinh và kết nối các di sản văn hóa, lịch sử sẽ là một nội dung quan trọng và xuyên suốt trong hàng trăm hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2020.

TRỌN BỘ