Vàng với cố phiếu đang lên, vào thì sợ fofo BTC thì đang xuống, vào sợ bắt dao rơi...

TRỌN BỘ