Những người trong cuộc chia sẻ có rất nhiều lý do để bỏ đi cái thai ở những tuần cuối. Từ thiếu hiểu biết, rồi vì hoàn cảnh, bị bỏ rơi nhưng bất cứ lý do nào cũng chỉ để biện hộ cho hành vi khó chấp nhận này. Còn về phía những cơ sở y tế, biết là khó chấp nhận nhưng vì lợi nhuận vẫn cứ làm. Ở thời điểm này, bản án pháp luật có thể chưa đủ mạnh nhưng bản án lương tâm rồi sẽ khiến họ day dứt cả đời.

TRỌN BỘ