Được xây dựng theo tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Quốc hội khóa I cho đến Quốc hội khóa XIV, dù ở vào thời điểm, hoàn cảnh lịch sử nào, Quốc hội Việt Nam cũng có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Trong ngày đặc biệt hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại 2 kỳ bầu cử có ý nghĩa đặc biệt vào năm 1946 và năm 1976.

TRỌN BỘ