Tăng trưởng kinh tế nhanh không chỉ mang lại cơ hội mà còn đi kèm những rủi ro về xã hội và môi trường do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của hoạt động sản xuất kinh doanh. Những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến người lao động, người tiêu dùng, cũng như tác động tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, gây hậu quả tới môi trường sinh thái của cộng động….Do đó chìa khóa để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững chính là thúc đẩy mỗi doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

TRỌN BỘ