Giảm tải và đổi mới cách dạy, thi môn Sử để Lịch sử là môn học bắt buộc ở cấp THPT, kiến nghị được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

TRỌN BỘ