Hôm nay, giải canoeing trẻ toàn quốc đã được diễn ra tại Hà Nội.