Nhiều tổ chức quốc tế nhận định tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ quay trở lại mức từ 6,3 - 7,8%, như thời kỳ trước đại dịch. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành quả này là chính nhờ định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước về "chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực", tự cường trên "Đại lộ" hội nhập. Mà trước hết là mạng lại những lợi ích thiết thực cho xuất khẩu của Việt Nam

TRỌN BỘ