Hình ảnh chợ quê bên mái đền cồ kính đã đi vào tiềm thức của nhiều người, không chỉ những người đã sinh ra và gắn bó với làng quê mà cả những người con xa quê hương. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, với những tên gọi khác nhau, song người dân Hiệp Thuận luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

TRỌN BỘ