Sau khi biết chuyện Kiên chia tay Châu rồi có ý với Minh, Ngọc đã không tiếc lời xỉa xói vào thẳng mặt Kiên. Ngọc hỏi Châu nếu sau khi chia tay Châu, Kiên đến với Minh thì sao. Lúc này, Châu trầm xuống và mặt đanh lại nói nếu vậy hai người đó sẽ phải nhận những gì đáng phải nhận.

TRỌN BỘ