Việc tìm hướng đi mới để tiết giảm thấp nhất chi phí sản xuất, đặc biệt là sản xuất sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm đang là bài toán sống còn của doanh nghiệp và nông dân trồng tiêu lúc này.

TRỌN BỘ