Thiếu kiểm soát trong chi tiêu, sinh viên thời nào thì cũng vẫn đối diện với cảnh “đầu tháng ăn thịt, cuối tháng ăn mỳ”. Thế nhưng, với GenZ còn có nhiều yếu tố nữa gây ra nguy cơ cháy túi. Hãy tìm hiểu đặc điểm khác biệt nào đã khiến GenZ nhanh chóng rỗng ví trong tập hôm nay.

TRỌN BỘ