Tổng đàn bò ở Ninh Thuận có trên 120.000 con. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi lan rộng, việc đẩy mạnh chăn nuôi bò không chỉ là giải pháp trước mắt để tạo nguồn thực phẩm thay thế cho thịt lợn mà còn là hướng đi lâu dài đối với ngành chăn nuôi.

TRỌN BỘ