Về cơ chế phát triển cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Bộ được giao bốn nhiệm vụ, gồm rà soát, xây dựng cơ chế điều phối vùng; lập quy hoạch vùng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; xây dựng danh mục dự án đầu tư quan trọng và bố trí nguồn lực thực hiện.

TRỌN BỘ