Quyết tham mưu cho Tuấn "mỏ" để Tân "cẩu" và Huy "nổ" trốn thoát. Sau đó để Tân "cẩu" tìm đến Cương "chột" hợp tác vì Tân có được rất nhiều hồ sơ thông tin mà Cương cần. Nhưng đây là kế để Tuấn mỏ bắt gọn mẻ lưới lớn này.

TRỌN BỘ