Diễn biến dịch bệnh tại Hải Dương còn khó lường, và có thể kéo dài. Đó là chia sẻ của đoàn công tác Bộ Y tế - trong buổi làm việc tại địa phương. Trước tình hình đó, tỉnh Hải Dương thay đổi phương thức xét nghiệm, không chỉ tại các khu cách ly, mà mở rộng ra toàn cộng đồng dân cư - tại các khu vực đang bị phong tỏa, đầu tiên là tại tâm dịch Thành phố Chí Linh. Từ đó, đánh giá được mức độ dịch COVID-19: Có lây lan ra cộng động hay không.

TRỌN BỘ