Hà Nội vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc Chỉ thị 16, trong đó kiểm soát các chợ, đặc biệt là các chợ lớn. Ngay khi có các ca COVID-19 liên quan, một số chợ lớn ở Hà Nội đã được phong tỏa, kiểm soát nghiêm ngặt.

TRỌN BỘ