1 quận và 22 phường của 8 quận khác ở Tp. HCM đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo ngay trong thời điểm dịch Covid 19 tác động không nhỏ đến mọi mặt XH. Đây là kết quả của 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững mà Tp đã triển khai. Tăng thu nhập, nâng chất lượng sống, và quan trọng nhất của chương trình này, chính là khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, hộ nghèo.

TRỌN BỘ