Trong Phân 2 của Gala Giai điệu tự hào, chúng ta cùng đến với những giai điệu tự hào của phần "Biên niên sử âm nhạc" trong giai đoạn từ năm 1954 - 1975. Khi cả nước cùng phải lao động, chiến đấu trên hai mặt trận: Chống quân xâm lược để thống nhất đất nước và Xây dựng xã hội mới ngày một tốt đẹp hơn, phồn vinh hơn.

TRỌN BỘ