Đợt không khí lạnh lần này xuống miền Bắc sẽ không gây mưa lâu. Đợt không khí lạnh sẽ tác động đến cả miền Trung

TRỌN BỘ