Cho đến thời điểm này, chưa có con số đầy đủ về tình hình lương thưởng Tết cho người lao động ở các lĩnh vực. Song, theo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2020, khó khăn về kinh tế khiến thu nhập bình quân của người lao động giảm 8,6%, nhưng các doanh nghiệp duy trì được việc làm cho người lao động thì đều cố gắng trả thưởng cho người lao động. Dệt may là một trong những lĩnh vực đầu tiên tiết lộ mức lương thưởng tết năm nay, bình quân là từ 1 tháng lương.

TRỌN BỘ