Lần đầu tiên kinh tế tuần hoàn được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Trên thực tế mô hình kinh tế tuần hoàn đang được áp dụng trong ngành nông nghiệp. Vậy mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang được vận hành như thế nào?