Theo Bộ Công thương, doanh thu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang đóng góp gần 11% tổng doanh thu ngành chế biến chế tạo. Để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh và mở rộng quy mô đón đầu những đơn hàng lớn, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự, gia tăng đãi ngộ để giữ chân các nhân tài.

TRỌN BỘ