Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Trong đó, thay đổi đáng chú ý là đã tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các doanh nghiệp, hạn chế sự can thiệp hành chính vào thị trường. Hiện doanh thu phí bảo hiểm đang chiếm khoảng 3% GDP, và trong bối cảnh dịch bệnh 9 tháng đầu năm vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh số phí bảo hiểm ở mức 2 con số.

TRỌN BỘ