Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất số năm đóng bảo hiểm xã hội ít nhất để được hưởng lương hưu giảm từ 20 xuống còn 15 năm. Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi Chính phủ lấy ý kiến đến ngày 16/6.

TRỌN BỘ