Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dự kiến nội dung sẽ có trong gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2. Đối với nhóm chính sách hỗ trợ của riêng thành phố, chính quyền dự kiến sẽ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp trả lương việc cho người lao động, đồng thời hỗ trợ người lao động tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

TRỌN BỘ