Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, quan điểm xuyên suốt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kể từ khi thành lập. Nhìn lại kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 10 năm qua.

TRỌN BỘ