Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp lần này, nhiều ứng viên là người dân tộc thiểu số lần đầu ứng cử. Với mong muốn hỗ trợ các ứng cử viên này, Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã tổ chức tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh người dân tộc thiểu số.

TRỌN BỘ