Hiện các việc chuẩn bị cho Đại hội 13 đã cơ bản được hoàn tất. Sự chuẩn bị cho Đại hội lần này cả về nhân sự và văn kiên đều được tiến hành một cách dân chủ, khoa học, chặt chẽ. Đặc biệt, dự thảo các văn kiên trước khi trình đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Cách làm này đã nhận được nhiều ý kiến đã đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Với cách làm này nhiều người dân đã bày tỏ tin tưởng Nghị quyết được Đại hội thông qua là sự kết tinh trí tuệ của Toàn Đảng, toàn dân và sẽ đem lại sự phát triển to lớn cho đất nước

TRỌN BỘ