Dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cho người lao động gặp nhiều khó khăn do giảm thu nhập và thậm chí là mất việc làm. Ngay lúc này, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nhóm lao động di cư, nhất là lao động nữ tại các khu công nghiệp.

TRỌN BỘ