Vào ngày hôm nay, một số trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã chính thức cho sinh viên đi học trở lại. Thận trọng vẫn là tinh thần chung trong phòng chống dịch Covid-19 của các trường, nhiều trường đại học đã chia lịch cho sinh viên trở lại trường và kiểm soát các khâu đảm bảo an toàn trường học.

TRỌN BỘ