Trong suốt 28 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đại tá Lê Đức Hùng đã trải qua nhiều vị trí công tác. Đại tá đã cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị luôn chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương và đơn vị.

TRỌN BỘ