Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT trước ngày 15/3. Bài thi gồm 150 câu hỏi, trong đó có 50 câu thuộc tư duy định lượng, 50 câu tư duy định tính và 50 câu thuộc lĩnh vực tự nhiên - xã hội.

TRỌN BỘ