Trịnh khả - 1 trí thức về hưu ôm ấp mộng làm việc lớn cho làng Nhô quê mình. Vì thực hiện chế độ khoán ruộng đất mới, làng Nhô đã cắt 75 mẫu ruộng cho các thôn và xã khác trong huyện. Không tán thành việc này,nên Trịnh Khải đâm đơn kiện. Sau khi đơn kiện bị bác bỏ, Trịnh Khả lập ban với những thành viên là người chống đối chính quyền. Cùng với đó, Trịnh Khả tập hợp dân trong thôn lập rào ngăn làng, ngăn cản việc đi lại của dân và chống lại cán bộ đến làng thu thuế. Đỉnh điểm, có hai người thanh niên cùng huyện vào làng để mua cá giống đã bị đánh chết ngay trong sân nhà của Trịnh Khả, sau khi đã tra tấn.

TRỌN BỘ