Chuyển đổi số là tất yếu, không thể đảo ngược. Việt Nam sẽ phát triển kinh tế số, xã hội số. Thế nhưng 60% người dân Việt Nam, những người đang sống ở nông thôn, những người được cho là sẽ khó khăn trong tiếp cận các công nghệ mới sẽ thế nào?

TRỌN BỘ