Với dưa hầu, giá cập nhật tại Cần Thơ khi đến tay người tiêu dùng là 5.000 đồng/kg. Như vậy, giá mua tại ruộng cho nông dân còn thấp hơn nhiều. Điều này cho thấy, linh hoạt giữa mùa khô hạn là chưa đủ mà còn tính đến đầu ra cho nông sản

TRỌN BỘ