Năm 1960, cách mạng miền Nam có bước phát triển nhảy vọt, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Ngày 15/2/1961, lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam được thống nhất thành quân giải phóng miền Nam - 1 bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu về cán bộ của các đơn vị, ngày 27/8/1961, Trường Quân chính sơ cấp Quân giải phóng miền Nam được thành lập, tiền thân của trường Sĩ quan Lục quân 2 ngày nay. Ra đời giữa lòng chiến trường, phương châm chỉ đạo của nhà trường là vừa chiến đấu, vừa giảng dạy, huấn luyện phải sát với tình hình đơn vị, thực tế chiến đấu ở chiến trường, lý thuyết, nguyên tắc liên hệ với thực tế ở đơn vị.

TRỌN BỘ