Tuần này chương trình đến với các chiến sĩ, học viên, giảng viên Trường Quân sự Quân khu 5. Ngày 11/4/1961, trường Quân chính Liên Khu 5, nay là Trường Quân sự Quân khu 5 chính thức được khai giảng. Chỉ thị thành lập trường nêu rõ, phải nỗ lực vượt khó khăn, tự lực tự cường, nhanh chóng mở lớp bồi dưỡng cán bộ sơ cấp quân sự cho lực lượng vũ trang Liên khu 5.

TRỌN BỘ