Xoay quanh 3 trụ cột văn hóa: nhà, làng, nước, Chiều cuối năm bàn về quan niệm, ý nghĩa của chữ Phúc trong văn hóa Việt ở nhiều góc tiếp cận khác nhau. Chữ Phúc do đó không chỉ bó hẹp trong một khái niệm mà còn được hiểu đa nghĩa: phúc từ tâm, phúc trong gia đình, phúc trong cộng đồng và phúc của dân tộc

TRỌN BỘ