Chiều 28/5, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.

TRỌN BỘ