Câu chuyện đẹp những kỷ niêm tình yêu được thử lửa qua biến cố tại tỉnh Sơn La...