Khi cây bị hạ xuống, phần thân bị rỗng dài khoảng 3 mét, không lấy được gỗ đã được loại bỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy việc khai thác được thực hiện theo quy định

TRỌN BỘ