Đánh giá lại quy mô GDP là yêu cầu cấp thiết để nhìn nhận toàn diện về nền kinh tế Việt Nam, giúp đưa ra những định hướng đúng cho phát triển đất nước.

TRỌN BỘ