Từ thực tế cho thấy việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cần được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về các cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như dự báo đầy đủ các tác động của Luật Đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xã hội, môi trường đầu tư trong tình hình mới.

TRỌN BỘ