Chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý nhà nước nhằm từng bước xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý, điều hành và người dân tốt hơn. Các thành phố, các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng trực tuyến nhằm thay đổi cách thức làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Đặc biệt, việc phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng dùng chung đã tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, tạo sự liên thông, công khai, minh bạch trong công tác cải cách hành chính

TRỌN BỘ