Canh tác lớn trên sa mạc đang là ước mơ của nhiều nền nông nghiệp. Trên thế giới, tình trạng sa mạc hóa đang diễn ra ngày một nặng nề, trong khi các dự án nông nghiệp trên sa mạc vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ, được trồng trong nhà kính và không có nhiều ý nghĩa đối với an ninh lương thực. Tuy nhiên, gần đây với sự phát triển của công nghệ, một số dự án canh tác lớn trên sa mạc đã bắt đầu được hình thành, mở ra nhiều kỳ vọng.

TRỌN BỘ