Năm nay, thay vì có 4 bộ sách giáo khoa mới như năm ngoái, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ biên soạn 2 bộ cho lớp 2. Như vậy, so với sách giáo khoa lớp 1 năm trước, 2 bộ sách "Cùng học để phát triển năng lực", và "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" không còn tồn tại. Các phụ huynh có con học ở các trường tiểu học - đang dạy hai bộ sách giáo khoa bị xóa tên này, không khỏi băn khoăn lo lắng.

TRỌN BỘ