Xếp tổng có 1 dự án để nhóm 5s thể hiện các việc tốt của mình cho mọi người biết bằng cách quay lại các việt tốt của mình và đánh giá. Nếu ai làm tốt hơn sẽ nhận được phần thưởng 20 triệu đồng

TRỌN BỘ